Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.01.2013) - eltrak