Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.04.2009) - eltrak