Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.04.2009) - eltrak