Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.04.2012) - eltrak