Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.04.2012) - eltrak