Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.05.2012) - eltrak