Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.05.2012) - eltrak