Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.05.2014) - eltrak