Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.09.2009) - eltrak