Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.09.2009) - eltrak