Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.02.2012) - eltrak