Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.02.2012) - eltrak