Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.05.2013) - eltrak