Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.05.2013) - eltrak