Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.07.2013) - eltrak