Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.07.2013) - eltrak