Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.08.2009) - eltrak