Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.08.2009) - eltrak