Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.09.2012) - eltrak