Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.10.2012) - eltrak