Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.10.2012) - eltrak