Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.01.2012) - eltrak