Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.01.2012) - eltrak