Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.07.2012) - eltrak