Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.07.2012) - eltrak