Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.07.2012) - eltrak