Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.10.2010) - eltrak