Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.10.2010) - eltrak