Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.02.2010) - eltrak