Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.02.2010) - eltrak