Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.03.2012) - eltrak