Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.03.2012) - eltrak