Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.05.2009) - eltrak