Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.05.2009) - eltrak