Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.05.2010) - eltrak