Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.05.2010) - eltrak