Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.06.2012) - eltrak