Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.06.2012) - eltrak