Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.01.2014) - eltrak