Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.01.2014) - eltrak