Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.08.2009) - eltrak