Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.09.2012) - eltrak