Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.09.2012) - eltrak