Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.10.2009) - eltrak