Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.10.2009) - eltrak