Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.11.2012) - eltrak