Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.11.2012) - eltrak