Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.01.2013) - eltrak