Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.01.2013) - eltrak