Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.04.2010) - eltrak